حداکثر عمر باتری در مکالمه کردن: 5 ساعت مکالمه در زمان خاموش بودن ANC و 4 ساعت مکالمه در زمان روشن بودن ANC

نمایش یک نتیجه

Sort by:
Sort by:
Sort by:
Sort by:
بازدید:
بازگشت به بالا